Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 • Art. 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Art. 2 – Toepassingsgebied
 • Art. 3 – Aanbod
 • Art. 4 – Bestelling – overeenkomst
 • Art. 5 – Overeengekomen prijs
 • Art. 6 – Betaling
 • Art. 7 – Levering
 • Art. 8 – Op maat gemaakte producten
 • Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand
 • Art. 10 – Controle, klachten en garantie
 • Art. 11 – Aansprakelijkheid
 • Art. 12 – Intellectuele eigendom
 • Art. 13 – Overmacht
 • Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art. 1  - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mechie's Creaties

Adres: Koersel

E-mailadres: info@mechiescreaties.be

BTW-nummer: BE 0755.986.128

Website: www.mechiescreaties.be

Art. 2  - Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MECHIE'S CREATIES en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop), tussen MECHIE'S CREATIES en de klant.
 2. Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke betaling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 3. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

Art. 3  - Aanbod

 1. Het aanbod van MECHIE'S CREATIES bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van MECHIE'S CREATIES gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 5. Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.

Art. 4  - Bestelling - overeenkomst

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.
 2. MECHIE'S CREATIES is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:
 • indien de klant minderjarig blijkt te zijn;
 • indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan;
 • indien het leveringsadres zich niet in België of Nederland bevindt;
 • indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;
 • indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;
 • indien er geen betaling werd ontvangen;
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MECHIE'S CREATIES onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Art. 5  - Overeengekomen prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro.
 2. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.

Art. 6  - Betaling

 1. Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 2. Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient MECHIE'S CREATIES de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen te hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan MECHIE'S CREATIES dan is MECHIE'S CREATIES niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.
 3. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.
 5. Voor online aankopen aanvaard MECHIE'S CREATIES de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact.

Art. 7  - Levering

 1. De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals gecommuniceerd bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.
 3. De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 4. Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis.
 5. MECHIE'S CREATIES is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

Art. 8  - Op maat gemaakte producten

 1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien MECHIE'S CREATIES nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.
 2. Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door MECHIE'S CREATIES. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.
 3. In geval van gepersonaliseerde keukentjes, leertorens of tafeltje en stoeltjes kan MECHIE'S CREATIES geen garantie geven op het verf- en spuitwerk van het bestelde product.
 4. MECHIE'S CREATIES is niet aansprakelijk voor speelschade op geverfde of gelakte producten.
 5. Op maat gemaakte producten die geverfd worden zijn volledig handwerk, en dus niet te vergelijken met lakwerk. Hierdoor kunnen er in het verfwerk of spuitwerk onregelmatigheden te zien zijn. Hiervoor kan MECHIE'S CREATIES niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 9  - Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
 2. De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
 3. De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:
  • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

4. De klant informeert MECHIE'S CREATIES van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door:

 • hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan MECHIE'S CREATIES.
 1. Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan MECHIE'S CREATIES bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan MECHIE'S CREATIES of aan een persoon die door MECHIE'S CREATIES gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen.

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 2. Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.
 3. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.
 4. Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan MECHIE'S CREATIES en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan MECHIE'S CREATIES wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.
 5. De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:
  • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop MECHIE'S CREATIES geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
  • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
  • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
  • de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop MECHIE'S CREATIES geen invloed heeft;
  • de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;

Art. 10 - Controle, klachten en garantie

 1. MECHIE'S CREATIES garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.
 2. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
 3. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan MECHIE'S CREATIES mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan MECHIE'S CREATIES binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen MECHIE'S CREATIES in te stellen.
 4. In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.
 5. De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van gebruik, brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.

Art. 11 - Aansprakelijkheid

 1. MECHIE'S CREATIES is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.
 2. MECHIE'S CREATIES is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van MECHIE'S CREATIES is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
 4. MECHIE'S CREATIES is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. 
 5. MECHIE'S CREATIES is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.

Art. 12 - Intellectuele eigendommen

 1. De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij MECHIE'S CREATIES, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MECHIE'S CREATIES, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 13 - Overmacht

 1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Art. 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten tussen MECHIE'S CREATIES en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van MECHIE'S CREATIES ressorteert.